top of page

ברכת כלה

Edited Image 2016-03-27 17-52-08
לאלו שעומדות להתחתן בקרוב, האולפן מציע מגוון רחב של מנגינות רקע
והתאמת הרקע המוסיקלי לפי בחירת הכלה.
לאחר בחירת הטקסט אותו הכלה תחפוץ לקרוא או שמראש הכלה מצויידת
בטקסט שברצונה לקרוא כ"ברכת הכלה", תקליט את ברכה משפט משפט
ובסיום,האולפן יחבר את מוסיקת הרקע הנכונה לשיר איתו תכנס הכלה לחופה
כך שלא תהיה הפסקה בין ברכת הכלה לבין הכניסה לחופה.
את הברכה המוגמרת ישלח האולפן כקובץ אם פי 3 לכלה ובמקביל לתקליטן
שינגן ממחשבו האישי בכניסה לחופה.
עלות הקלטת ברכת כלה הינה : 200 ש"ח
ברכת אם לכלהדוגמא 1
00:00 / 03:06
ברכת כלהדוגמא 2
00:00 / 02:24
חתן מברך כלהדוגמא 3
00:00 / 02:23
ברכת כלהדוגמא 4
00:00 / 05:03

ברכת כלה נוסח 1

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו,

זכר ונקבה ברא אותם.

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם, " פרו ורבו ומלאו את הארץ ".

ריבונו של עולם, הרני באה לפניך, בשמחה רבה להודות לך

על שהחייתני, קיימתני והגעתני לזמן הזה, וזיכיתני ביום הזה להכנס תחת חופה.

ישמח ליבי ויגל כבודי על אשר הודיעתני על ידי עבדיך החכמים

שביום חופה מוחלים לכל העוונות.

 

אבינו שבשמיים, אני __________ בת (האם), הניצבת לפניך היום,מוכנה להינשא

ל__________ בין (האם), בחופה וטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עימו,

בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים.

"שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

אמן כן יהי רצון

ברכת כלה נוסח 2

אלוקים מושיב יחידים בייתה.

ויברא אלקוים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו,

זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם,

 " פרו ורבו ומלאו את הארץ ".

ונאמר,על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באישתו והיו לבשר אחד.

ריבונו של עולם, הרני באה לפניך, בשמחה רבה להודות לך

על שהחייתני, קיימתני והגעתני לזמן הזה וזיכיתני ביום הזה להנשא ל________.

 

אבינו שבשמיים, אני __________ בת (האם), הניצבת לפניך היום,מוכנה להינשא

ל__________ בין (האם), בחופה וטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עימו

בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים.

ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב.

חנני וענני ושמע תפילתי, כי אתה שומע תפילת כל פה

אמן כן יהי רצון.

ברכת כלה נוסח 3

ויאמר אלוקים,נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו.

ויבן אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם.

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם,

"פרו ורבו ומלאו את הארץ".

אתה הוא האלוקים הגדול והנורא,אתה עשית את השמיים ואת הארץ,אתה הוא יוצר האדם,

ונפחת בו רוח ונשמה ובראת איש ואישה ורשמת בהם שמך הקדוש.

יו"ד באיש וה"א באשה, למען דעת וללמד אותם לאמר,

"זכו שכינה בינהם".

לכן,אני הכלה __________בת (האם) הניצבת לפניך היום,מוכנה ומזומנת בקדושה

וטהרה ,כדת משה וישראל,להכנס לחופה עם החתן ___________ בן (האם).

הנני מפלת תפילה ותחנונים לפני כסא כבודך בעת ובעונה הזאת, שאתה מוחל לי ולאישי על כל עוונותינו וחטאטינו ואשמותינו.

ככתוב, " מצא אישה מצא טוב " .

ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים טובים וחופה.

ויהיו לרצון אימרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.

ברוך אתה משמח חתן וכלה.

bottom of page